logo-dakdekker
google-logo

"Zeer goed afgewerkt. Ben dik tevreden over de werkzaamheden...."

★★★★★   4.8/5 | Bekijk alle reviews.

phone-call-icon

085-0607621

Beschikbaar tussen 09:00 – 19:00

circle-icon  nu open Zullen wij u terugbellen? terugbellen

 • 18+ jaar ervaring
 • 10 jaar garantie*
 • Laagste prijsgarantie*
 • 100% GRATIS dakinspectie

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dakdekker Van Leeuwen

Adres: Keizersgracht 482, 1017EG, Amsterdam
E-mail: administratie@dakdekkers-vanleeuwen.nl 
Telefoon: 085-0607621
Website: www.dakdekkers-vanleeuwen.nl
KvK nr. 86893246
BTW nr. NL002321576B77

Hieronder leest u onze algemene voorwaarden, waarin wij de voorwaarden vastleggen waaronder wij onze diensten aan onze opdrachtgevers leveren. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Lees deze goed door. Heeft u vragen over een of meer bepalingen? Aarzel niet en vraag het ons! Wij leggen het u graag uit.

Dakdekker Van Leeuwen is een handelsnaam van ons bedrijf, een besloten venootschap gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 86893246.

ALGEMENE VOORWAARDEN – DAKDEKKERS VAN LEEUWEN  

Artikel 1 – Definities 

 1. Aannemer: Dakdekker van Leeuwen, gevestigd te Amsterdam aan het adres Keizersgracht 482 (1017EG), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer 86893246, met Btw-nummer NL002321576B77.

Telefoonnummer: 085-0607621.

E-mailadres: administratie@dakdekkers-vanleeuwen.nl

 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 2. Gebrek: van een gebrek is sprake indien het opgeleverde of een onderdeel daarvan niet de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan Opdrachtgever de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, behoudens de gevallen waarbij Aannemer op instructie van Opdrachtgever heeft gehandeld en/of het gebrek in de risicosfeer van Opdrachtgever ligt.
 3. Opdracht: het verlenen van dakdekkerswerkzaamheden (zie verder definitie: Overeenkomst) in de breedste zin des woords door Aannemer aan Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever: de wederpartij van Aannemer, die hetzij consument kan zijn hetzij kan handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan wel een Vereniging van Eigenaren kan behelzen, met wie Opdrachtnemer onderhandelt en/of met wie Opdrachtnemer een overeenkomst sluit voor het uitvoeren van de Opdracht.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tot het verlenen van dakdekkerswerkzaamheden door Aannemer aan Opdrachtgever, met inbegrip van, maar niet uitsluitend werkzaamheden aan daken, dakkapellen, schoorstenen, werkzaamheden betreffende onderhoud, renovatie, herstel en reparatie, vervanging, bedekking, bescherming, inspectie, isolatie, lekkage, coating, dakpannen, nokvorst, bitumen dakbedekking, overlast door en wering van dieren.
 6. Partijen: Aannemer en Opdrachtgever gezamenlijk. 
 7. Tekortkoming:  Aannemer die een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst of in verband met de Overeenkomst schendt of nalaat na te komen, en deze schending of nalatigheid niet ongedaan kan worden gemaakt; of deze schending of nalatigheid, indien deze ongedaan gemaakt kan worden, niet ongedaan is gemaakt binnen dertig (30) dagen na een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever waarin wordt geëist dat deze schending of nalatigheid ongedaan wordt gemaakt.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Aannemer en Opdrachtgever, inclusief uitgebrachte offertes, aanbiedingen en opdrachtbevestigingen. Voornoemde voorwaarden zijn ook van toepassing op nieuwe, gewijzigde of aangevulde Overeenkomsten alsmede uit een dergelijke Overeenkomst voortvloeiende of daarmee samenhangende rechtsverhoudingen, ook na het beëindigen van een Overeenkomst.
 2. Afwijken van de Algemene Voorwaarden kan alleen als dat schriftelijk door partijen is overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden hierbij nadrukkelijk uitgesloten.
 3. Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt een elektronisch bericht (e-mail, WhatsApp, Telegram, Instagram, LinkedIn etc.) gelijkgesteld met een schriftelijk bericht.
 4. Aannemer is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten. Aannemer zal wijzigingen van deze voorwaarden voorafgaand aan inwerkingtreding schriftelijk bekend maken en in voorkomend geval opnieuw verstrekken. De gewijzigde algemene voorwaarden treden één week na bekendmaking in werking of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.
 5. Op het moment dat één of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden in strijd zijn met dwingende wettelijke bepalingen, worden de dwingende bepalingen geacht in de plaats te treden van de ongeldige artikelen.
 6. Indien en voor zover een artikel geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet-afdwingbaar of onuitvoerbaar wordt bevonden, blijven de overige artikelen ongewijzigd en onverminderd van kracht. De partijen zullen proberen het betreffende artikel te vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de Partijen.
 7. Kennelijke fouten (zoals verschrijvingen, typefouten en/of onjuiste berekeningen) in offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, facturen, Overeenkomsten et cetera binden Aannemer niet. Aannemer zal deze fouten zo spoedig mogelijk corrigeren.   

 

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst, aanbiedingen en offertes 

 1. Als Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de diensten die Aannemer aanbiedt, dan kan de Opdracht hiertoe schriftelijk of mondeling plaatsvinden, of – in voorkomend geval – gelegen zijn in een gedraging, zoals de aanvang van de werkzaamheden bij bijvoorbeeld spoedopdrachten. In de meeste gevallen zal Opdrachtgever een offerte aanvragen via een formulier op de website: www.dakdekkers-vanleeuwen.nl
 2. Aanbiedingen en offertes van Aannemer zijn ten hoogste veertien (14) dagen geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Offertes worden verstuurd via administratiesoftware en deze kunnen door Opdrachtgever digitaal ondertekend worden.
 3. De Overeenkomst komt slechts tot stand door een schriftelijke opdrachtbevestiging van Aannemer aan Opdrachtgever, tenzij Aannemer anders bepaalt. 
 4. Alle (op)levertermijnen voor de te verrichten werkzaamheden genoemd in aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen op grond waarvan een Overeenkomst tot stand komt, zijn indicatief. Overschrijding van dergelijke levertermijnen geeft de Opdrachtgever geen recht op ontbinding van de Overeenkomst of het vorderen van schadevergoeding.
 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor aanvullende dienstverlening van Aannemer, tenzij Partijen dit schriftelijk overeenkomen.
 6. Aannemer heeft het recht om de Opdracht af te wijzen om voor hem moverende redenen. 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Aannemer voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. De opdracht waartoe Aannemer zich toe verbindt, is overigens altijd een inspanningsverbintenis en nooit een resultaatsverbintenis.
 2. Op Aannemer rust de verplichting om Opdrachtgever te informeren of te waarschuwen over de benodigde materialen en/of hulpstoffen die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Artikel 7:754 BW is van overeenkomstige toepassing, behoudens de gevallen waarbij Opdrachtgever nalaat aan dergelijke waarschuwingen van Aannemer gehoor te geven. Alle schade die uit voorgaande situatie of verband houdende daarmee, voortvloeit, is voor rekening en risico van Opdrachtgever. 
 3. De uitvoering van de Overeenkomst gebeurt altijd in onderling overleg, na de aanvaarding zoals bepaald in artikel 3 en na betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
 4. De plaats die Opdrachtgever aanwijst voor de uitvoering van de Opdracht, geldt als de plaats waar de werkzaamheden zullen worden verricht, tenzij door Partijen anders overeengekomen. 
 5. Aannemer is bevoegd de werkzaamheden onder de Overeenkomst uit te laten voeren door hulppersonen of derden. 
 6. De verantwoordelijkheid dat Aannemer tijdig aan de Opdracht kan beginnen ligt bij Opdrachtgever. Dit betekent onder meer, zij het niet uitsluitend, dat Opdrachtgever ervoor moet zorgen dat Aannemer beschikt over correcte en alle relevante informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, ook wanneer informatie afkomstig is van derden en Opdrachtgever daarvan afhankelijk is. Ook draagt Opdrachtgever ervoor zorg dat Aannemer, diens werknemers en hulppersonen/derden, onder veilige omstandigheden kunnen werken op de aangegeven locatie. Opdrachtgever moet er tevens voor zorgen dat alle overeengekomen benodigde hulpmiddelen etc. beschikbaar zijn op het moment dat Aannemer begint met de werkzaamheden. Indien Opdrachtgever het bepaalde in dit artikellid schendt of nalaat na te komen en een (deel) van de Overeenkomst hierdoor niet uitvoerbaar is, komt dit geheel en onverminderd voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Aannemer voor alle eventuele schade die voortvloeit uit een dergelijke situatie. 
 7. Opdrachtgever dient zich te onthouden van gedrag dat als onbehoorlijk, onbetamelijk dan wel misleidend kan worden beschouwd. Artikel 10 (Beëindiging) is van overeenkomstige toepassing, maar laat de mogelijkheid om (aanvullende) schadevergoeding ten gevolge van schade voortvloeiende uit dergelijk gedrag en andere middelen die hem op grond van de wet toekomen, onverlet.  

 

Artikel 5 – Betaling

 1. Aannemer heeft het recht een redelijke aanbetaling voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst in rekening te brengen bij Opdrachtgever; de aanbetaling zal nooit meer zijn dan vijftig (50) % van de overeengekomen prijs.
 2. Als Opdrachtgever nalaat het gehele vooruit te betalen bedrag (tijdig) te voldoen, dan heeft Aannemer het recht om de werkzaamheden onder de Overeenkomst op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Een verlate (op)levering kan alsdan niet aan Aannemer worden tegengeworpen.
 3. Na de uitvoering van de Opdracht wordt het eindresultaat aan Opdrachtgever opgeleverd. Opdrachtgever dient de factuur voor de uitgevoerde Opdracht direct na de oplevering te voldoen. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de factuur direct aan Aannemer te voldoen, maar de factuur moet in ieder geval betaald zijn binnen één (1) dag na factuurdatum. 
 4. In geval van het bepaalde in artikel 8.2 geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen. 
 5. Betaling geschiedt op het bankrekeningnummer dat is opgegeven door Aannemer.
 6. Betaalt Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan stuurt Aannemer hem eenmaal een ingebrekestelling waarbij Opdrachtgever wordt aangemaand om de factuur binnen veertien (14) dagen te voldoen. Voldoet Opdrachtgever zijn betaling alsnog niet, dan is hij van rechtswege in verzuim en mag Aannemer als overige verplichtingen onder de Overeenkomst opschorten.
 7. Ingeval van verzuim van Opdrachtgever of als hij op andere wijze tekort is geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van of in verband met de Overeenkomst, dan komen alle kosten die Aannemer, ter verkrijging van voldoening van de vordering in en buiten rechte moet maken, voor rekening van Opdrachtgever. Bovendien is Opdrachtgever naast de hoofdsom tevens de wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Aannemer. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor iedere niet tijdige betaling na ingebrekestelling, geldt een minimumbedrag van € 40,00 (veertig euro) voor het incasseren van de vordering. Daarnaast kan Aannemer overige schadevergoeding vorderen.
 8. In geval van te late betaling is Aannemer daarnaast gerechtigd om alle overige openstaande facturen en andere vorderingen onmiddellijk op te eisen, ongeacht of deze al dan niet reeds opeisbaar zijn. Voorgaande geldt ook in geval van (voorlopige) surseance van betaling van Opdrachtgever, liquidatie, (dreigend) faillissement of in geval er beslag ligt op zaken van Opdrachtgever. 
 9. Indien Opdrachtgever niet zijn medewerking verleent aan de Overeenkomst die door Aannemer moet worden uitgevoerd, dan ontslaat dit Opdrachtgever niet van zijn verplichting om het tussen Partijen afgesproken bedrag aan Aannemer te betalen. Eén en ander in overeenstemming met de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 6 – Prijzen

 1. De prijzen zoals genoemd op aanbiedingen, offertes, facturen et cetera van Aannemer zijn exclusief BTW en eventuele andere overheidsheffingen.
 2. Partijen kunnen een vast tarief afspreken voor de uitvoering van de Overeenkomst door Aannemer. Is er tussen Partijen geen vast tarief afgesproken, dan kan het tarief voor de uitvoering van de Overeenkomst worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren (uurtarief). Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Aannemer.
 3. Afhankelijk van de uit te voeren Opdracht is het mogelijk dat Opdrachtgever hulpmiddelen moet aanschaffen dan wel dat Aannemer deze hulpmiddelen ten behoeve van Opdrachtgever aanschaft. Hierbij kan worden gedacht aan: pannenliften, grindzuigers, valbeveiliging, transport, hoogwerkers en containers et cetera. Dergelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.  
 4. Op het moment van het sluiten van de Overeenkomst kan Aannemer een indicatie van uren geven die hij verwacht benodigd te hebben voor de uitvoering van de Overeenkomst. Dit aantal uren is gebaseerd op de op dat moment bekende feiten en omstandigheden. Feiten waarvan Aannemer niet op de hoogte was of omstandigheden die door de Aannemer niet konden worden voorzien op het moment van het sluiten van de Overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 5. Aannemer is gerechtigd om tot tien (10) % van de richtprijs of het aantal te besteden uren af te wijken. Als de richtprijs meer dan tien (10) % hoger zal gaan uitvallen, dient Aannemer Opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om het gedeelte van de Overeenkomst te laten vervallen dat boven de richtprijs vermeerderd met tien (10) % uitkomt. De initiële overeenkomst blijft in stand. 
 6. Noodzakelijke kosten en/of meerwerk en/of aanpassingen in de initiële Overeenkomst die van invloed zijn op de prijs, dienen door Opdrachtgever te worden vergoed, met inachtneming van het overige dat is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. 
 7. Indien Opdrachtgever het meerwerk zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden niet door Aannemer wil laten verrichten en de Opdrachtgever hierdoor schade lijdt ten aanzien van de initiële Overeenkomst (zoals werkzaamheden die niet kunnen worden voltooid en er bijgevolg geen gedegen eindproduct is of kan worden opgeleverd), levert dit geen wanprestatie of anderszins een Tekortkoming voor Aannemer op. Opdrachtgever vrijwaart Aannemer voor elke vorm van schade die uit voorgaande situatie voortvloeit.

Artikel 7 – Prijsindexering en verhoging

 1. De overeengekomen prijs ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst is gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Aannemer is gerechtigd de prijzen aan te passen op basis van (a) eventuele wijzigingen in kostenfactoren die zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst voordoen, waaronder begrepen belastingen, heffingen of andere financiële gevolgen als gevolg van overheidsmaatregelen (b) inflatie, conform het jaarlijks door het CBS berekende prijsindexcijfer voor consumenten prijzen (CPI) dan wel Dienstenprijzen (DPI), naar gelang de aard van de Opdracht en hoedanigheid van Opdrachtgever, en tevens mag hij de prijzen aanpassen (c) binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst. De aangepaste prijzen zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd. Consumenten hebben recht de Overeenkomst in geval van prijsverhogingen binnen drie maanden na totstandkoming daarvan, op te zeggen. 

 

 Artikel 8 – Contractduur Overeenkomst en termijn opdracht

 1. De Overeenkomst tussen Partijen wordt aangegaan voor de duur zoals zij mondeling dan wel schriftelijk zijn overeengekomen, tenzij uit de aard van die overeenkomst iets anders voortvloeit.
 2. Aannemer biedt ook werkzaamheden aan in de vorm van een abonnement. De werkzaamheden die verricht worden hebben betrekking op dakinspectie en klein onderhoud. Voor het abonnement brengt Aannemer een offerte uit welke conform artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden door Opdrachtgever moet worden geaccepteerd. Een abonnement wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, zonder tussentijdse opzegmogelijkheid. Na voornoemde periode wordt het abonnement automatisch stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Na de eerste termijn kan het abonnement schriftelijk worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn geldt van ten hoogste één maand. 

Artikel 9 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Een wijziging of aanpassing van de Overeenkomst kan van invloed zijn op het tijdstip waarop de Opdracht wordt afgerond en/of financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. Wanneer Aannemer dit vermoedt, zal hij Opdrachtgever hiervan tijdig en schriftelijk op de hoogte stellen, waarbij tevens wordt aangegeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van de bedongen prijs en opleveringsdatum tot gevolg heeft. Aannemer zal na schriftelijke instemming van Opdrachtgever beginnen met de aanvullende werkzaamheden. Artikel 6 van de Algemene Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 10 – Beëindiging Overeenkomst

 1. Het staat Opdrachtgever vrij de Overeenkomst met Aannemer op elk gewenst moment schriftelijk op te zeggen, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Als Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt en Aannemer is nog niet begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht dertig (30) % van de overeengekomen aanneemsom te voldoen aan Aannemer, zulks met het oog op het positief contractsbelang dat Aannemer zou hebben genoten indien hij de Overeenkomst wel had kunnen volbrengen.
 3. In geval van opzegging door Opdrachtgever op het moment dat Aannemer reeds is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst of wanneer de Aannemer opzegt overeenkomstig het bepaalde in navolgend artikellid, is Opdrachtgever het bedrag verschuldigd dat gelijkstaat aan de reeds uitgevoerde werkzaamheden, vermeerderd met dertig (30) %, met het oog op voornoemd positief contractsbelang. 
 4. Aannemer kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen wegens gewichtige redenen en indien Opdrachtgever relevante informatie die benodigd is voor de uitvoering van de Overeenkomst niet, niet tijdig of gebrekkig aanlevert en Aannemer als gevolg hiervan de Overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren. Opzegging door Aannemer is ook mogelijk als gebondenheid daarvan niet meer van hem kan worden gevergd, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – bij het niet nakomen van afspraken door Opdrachtgever of onacceptabel gedrag van Opdrachtgever jegens Aannemer, diens werknemers of hulppersonen waarvan hij gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst dan wel wanneer de veiligheid van deze personen niet kan worden gegarandeerd. Artikel 4.6 en 4.7 zijn van overeenkomstige toepassing.
 5. Aannemer kan voorts de Overeenkomst tussen Partijen onmiddellijk ontbinden in geval van (aangevraagd) faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, liquidatie, beslag op zaken van Opdrachtgever of opgelegde boetes van overheidsinstanties. Alle vorderingen van Aannemer op Opdrachtgever worden in dat geval direct opeisbaar. 

 

 Artikel 11 – Overmacht

 1. Als overmacht heeft, in het kader van de uit te voeren Overeenkomst, te gelden iedere situatie waarin nakoming door Aannemer van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen van Aannemer redelijkerwijs niet van hem kan worden verwacht als gevolg van (a) wanprestaties of tijdelijke dan wel permanente niet-nakoming van derden van wie Aannemer voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is (b) regelgeving uitgevaardigd of die op het punt staat te worden uitgevaardigd door de overheid die de uitvoering van de Overeenkomst verhindert of beperkt (c) technische- en stroomstoringen of onderbrekingen in nutsvoorzieningen (d) (werk)stakingen en -onderbrekingen (e) weersomstandigheden (h) lichamelijk letsel dan wel arbeidsongeschiktheid van Aannemer, diens werknemers dan wel hulppersonen (i) natuur- of kernrampen en/of (j) (dreiging van) oorlog en terrorisme.
 2. In geval van zich een situatie zoals bedoeld artikellid voordoet, en Aannemer hierdoor niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen voor die periode opgeschort. Aannemer zal de Opdracht in beginsel proberen te verplaatsen naar een nader te bepalen datum. Indien de overmachtssituatie dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht het niet uitvoerbare deel van de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Aannemer is niet gehouden tot vergoeding van enige vorm van schade. 

 

Artikel 12 – Verrekening en opschorting 

 1. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan Aannemer te verrekenen met een vordering op Aannemer en om de nakoming van enige uit een Overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
 2. Consumenten hebben het recht van verrekening en op opschorting indien en zover hen dit recht op grond van de wet in voorkomende gevallen toekomt. 

 

 Artikel 13 – Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit een tussen Partijen gesloten Overeenkomst kunnen niet door Opdrachtgever worden overgedragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Aannemer.

 

Artikel 14 – Oplevering

 1. Na de afronding van de Opdracht levert Aannemer het werk op aan Opdrachtgever, waarbij hij verklaart dat het werk voltooid is te worden opgeleverd. Bij deze oplevering kan Aannemer aan Opdrachtgever een opleveringsrapport verstrekken waaruit de gegevens betreffende de oplevering volgen. Partijen ondertekenen het rapport nadat Opdrachtgever de mogelijkheid heeft gekregen een gedegen inspectie uit te voeren. Opdrachtgever is verplicht onmiddellijke inspectie uit te voeren wanneer het werk wordt opgeleverd. Oplevering kan overigens ook mondeling geschieden. 
 2. Bij de oplevering heeft Opdrachtgever de mogelijkheid de Opdracht: (i) te aanvaarden; (ii) onder (gemotiveerd) voorbehoud te aanvaarden; of (iii) onder (gemotiveerde) aanwijzing van de gebreken te weigeren. 
 3. De Opdracht wordt geacht te zijn opgeleverd en (stilzwijgend te zijn) aanvaard indien (i) betaling van de bedongen prijs is voldaan, of indien dit in delen geschiedt, betaling van de bedongen prijs voor dat gedeelte is voldaan; (ii) door ingebruikname van het opgeleverde werk; (iii) Opdrachtgever de Aannemer niet binnen een redelijke termijn inlicht over het resultaat van de inspectie; (iv) bij uitblijven van een inspectie, terwijl Opdrachtgever hiertoe wel de mogelijkheid heeft gehad.  
 4. Aannemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor Gebreken (waaronder aan materialen en/of hulpmiddelen) die Opdrachtgever ten tijde van de oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken dan wel indien Opdrachtgever reeds vóór de oplevering wetenschap had van een Gebrek, maar daartegen niet is opgetreden. Het risico gaat in dat geval van Aannemer over op Opdrachtgever. 
 5. Gebreken vóór de oplevering dienen door Aannemer te worden hersteld indien en voor zover deze Gebreken in de risicosfeer van Aannemer liggen.
 6. Aannemer is aansprakelijk voor verborgen Gebreken, tot twee jaar na de oplevering. Daarna vervalt het recht van Opdrachtgever om Aannemer aansprakelijk te stellen. Daarbij geldt evenwel dat het verborgen Gebrek niet aan Opdrachtgever is toe te rekenen (bijvoorbeeld door onjuist of onzorgvuldig gebruik door Opdrachtgever) en Opdrachtgever moet aantonen dat dit verborgen Gebrek niet ontdekt had kunnen worden bij de oplevering van de Opdracht. Een dergelijke bewijslast geldt niet voor de gevallen bij wet voorzien, die hierover iets anders bepaalt. 

 

Artikel 15 – Garantie 

 1. De garantie vervalt indien: (i) het (aantoonbaar) periodiek reinigen van de dakbedekking wordt nagelaten; (ii) (aantoonbaar) preventief onderhoud aan de dakbedekking achterwege wordt gelaten; (iii) Opdrachtgever werkzaamheden aan de dakbedekking heeft laten uitvoeren door derden; (iv) eventuele lekkage het gevolg is geweest van onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; (v) schade is ontstaan als gevolg van een lekkage; (vi) de werking van de onderliggende bouwkundige constructie onvoldoende is; (vii) er sprake is van verlies van samenhang van de ondergrond; (viii) er sprake is van wijziging van de bestemming van het dak; (ix) natuurgeweld, zoals aardbevingen, storm en blikseminslag of enige van buitenaf komende oorzaak. Onder storm wordt verstaan: een weersgesteldheid waarbij een hogere windsnelheid wordt behaald dan 20.8 meter per seconde (windkracht 9 of meer op de schaal van Beaufort).
 2. Van de garantie kan slechts gebruik worden gemaakt indien Opdrachtgever bij de melding van de schade het originele garantiecertificaat (of een duidelijke kopie hiervan) kan overleggen. 

 

Artikel 16 – Klachtplicht 

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over Gebreken in verband met de Overeenkomst, schriftelijk te melden aan Aannemer. 
 2. Zichtbare Gebreken dienen bij de oplevering van de Opdracht aan Aannemer onmiddellijk kenbaar te worden gemaakt. Voor niet-zichtbare Gebreken die redelijkerwijs niet bij de oplevering ontdekt hadden kunnen worden, is deze termijn één (1) maand na ontdekking. Voor consumenten is deze termijn anderhalve (1,5) maand. Als u recht heeft op garantie, dan staat dit vermeld op uw offerte.
 3. Klachten over onder meer Gebreken dienen schriftelijk te worden gericht aan: administratie@dakdekker-vanleeuwen.nl.
 4. De omschrijving van de klacht van het vermeende Gebrek of de klachtwaardige omstandigheid dient zo gedetailleerd mogelijk te zijn en onderbouwd met bewijsstukken. Partijen zullen vervolgens afspreken hoe en op welke wijze de klacht kan worden opgelost. 
 5. In geval van een terechte klacht zal Aannemer eventuele Gebreken corrigeren binnen een redelijke termijn. Aannemer is evenwel niet aansprakelijk voor de geleden schade als gevolg van deze Gebreken, behoudens de gevallen bij wet voorzien, en levert als zodanig geen Tekortkoming op. 
 6. De vordering vanwege gebrekkige prestaties kan tot één (1) jaar na het melden van de klacht (onder de voorwaarde dat de klacht binnen de gestelde termijn is gemeld) in rechte worden ingesteld. Daarna vervalt dit recht. Voor verborgen Gebreken geldt artikel 14.6.

 

Artikel 17 – Verzekering

 1. Indien en voor zover Aannemer werkzaamheden verricht op locatie van Opdrachtgever dan wel een door Opdrachtgever aan te wijzen locatie, is laatstgenoemde verplicht (eventueel geleverde) zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere, maar niet uitsluitend, brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.

 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid schade

 1. Opdrachtgever accepteer alleen (eventuele) aansprakelijkheid in geval van een Tekortkoming of een toerekenbare onrechtmatige daad. In geval van een toerekenbare Tekortkoming in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van of verband houdende met de Overeenkomst of wanneer Aannemer ten opzichte van Opdrachtgever een onrechtmatige daad pleegt waarvoor Aannemer aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is geregeld.
 2. De aansprakelijkheid van Aannemer voor directe schade, die het rechtstreekse gevolg is van de Tekortkoming waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, is beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Aannemer afgesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Aannemer in verband met die verzekering draagt.
 3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Aannemer, in afwijking van artikel 7:759 BW (laatste (deel)zin), per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak die kunnen worden aangemerkt als een Tekortkoming, beperkt tot maximaal € 1000,00 inclusief btw.
 4. Aannemer is van de aansprakelijkheid ex. artikel 7:754 BW laatste volzin ontslagen indien Opdrachtgever de aanwijzingen op dit gebied van Aannemer, nadat Aannemer Opdrachtgever heeft gewaarschuwd voor eventuele consequenties, niet opvolgt. 
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Aannemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Aannemer kunnen worden toegerekend en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 6. De aansprakelijkheid van Aannemer voor indirecte schade (waaronder onder meer wordt verstaan: gederfde winst, gederfde omzet, gemiste kansen, besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Aannemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en Aannemer aan de juistheid daarvan niet had behoeven te twijfelen.
 8. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door eventueel door Aannemer ingeschakelde hulppersonen. Wel kunnen de door Aannemer ingeschakelde hulppersonen een beroep doen op de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden. 
 9. Iedere vordering tot schadevergoeding op Aannemer die voortvloeit uit een (vermeende) Tekortkoming in de nakoming onder de Overeenkomst vervalt in elk geval één (1) jaar na de dag volgend op die waarop de gebeurtenis waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft, is ontdekt of redelijkerwijs had moeten worden ontdekt door Opdrachtgever.
 10. De aansprakelijkheidsbeperkingen zoals weergegeven in de voorgaande leden gelden niet in geval de door de Opdrachtgever geleden schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Aannemer of zijn werknemers.
 11. Regen tijdens werkzaamheden:

  11.1 In het geval dat tijdens onze werkzaamheden aan uw dak onverwachts regen optreedt en er schade ontstaat als gevolg van de regen, willen wij u erop wijzen dat wij hiervoor niet aansprakelijk zijn.
  1.2 Ondanks onze inspanningen om de werkzaamheden aan uw dak zorgvuldig en efficiënt uit te voeren, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door neerslag tijdens de werkzaamheden.

 12. Preventieve maatregelen:
  12.1 Wij zullen redelijke inspanningen leveren om de werkzaamheden aan uw dak te plannen op momenten met gunstige weersomstandigheden.
  12.2 Het is aan de klant om te zorgen voor de nodige voorzorgsmaatregelen, zoals het afdekken van waardevolle bezittingen of het nemen van andere passende maatregelen om eventuele schade door regen te minimaliseren.

 13. Schadevergoeding:
  13.1 In geen geval zijn wij verplicht om schade veroorzaakt door regen tijdens onze werkzaamheden te vergoeden.
  13.2 De klant is als enige verantwoordelijk voor het herstellen van eventuele schade aan zijn eigendommen die het gevolg is van regen tijdens onze werkzaamheden.

 

Artikel 19 – Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Ingeval een Opdracht in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Aannemer wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van voornoemde opdracht aan Aannemer verschuldigd zijn. 
 2. Wordt een dergelijke Opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé Opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van Opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld. 

 

Artikel 20 -Vrijwaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 1. Opdrachtgever vrijwaart Aannemer tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door Aannemer uit hoofde van de Overeenkomst verrichtte werkzaamheden. Indien Opdrachtgever uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Aannemer zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld alles te doen dat van hem in dat geval mag worden verwacht. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Aannemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Aannemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 21 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Aannemer blijft eigenaar van het geleverde/geïnstalleerde/geplaatste werk met inbegrip van materialen en hulpmiddelen (het “Werk”) tot het moment waarop Opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Aannemer uit hoofde van enige met laatstgenoemde gesloten Overeenkomst, vorderingen met betrekking tot bijkomstige werkzaamheden, het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst, alsmede vorderingen ten aanzien van schadevergoeding uit hoofde daarvan inbegrepen, dan wel tot het moment waarop Opdrachtgever het Werk vervreemdt in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Zolang de eigendom van het Werk niet op Opdrachtgever is overgegaan, zal Opdrachtgever het Werk op voor derden kenbare wijze als eigendom van Aannemer afzonderen. Het Werk is evenwel voor risico van Opdrachtgever vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Opdrachtgever. 
 2. Het eigendomsvoorbehoud heeft eveneens betrekking op alle eerdere en latere gesloten overeenkomsten tussen Partijen. 
 3. Aannemer behoudt zich het recht voor om het Werk te verwijderen wanneer Opdrachtgever voornoemde betalingsverplichtingen uit hoofde van enige met Aannemer gesloten overeenkomst niet of niet tijdig voldoet. 

 

Artikel 22 – Verwerking persoonsgegevens 

 1. Aannemer verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever om de Overeenkomst te kunnen uitvoeren. Aannemer dient te weten met wie hij zaken doet, op welke locatie hij moet zijn en hoe hij contact kan opnemen met Opdrachtgever. De gegevens die (onder meer via de website van Aannemer) worden verwerkt zijn: naam, (e-mail)adres en telefoonnummer van Opdrachtgever. Aannemer verwerkt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk. Opdrachtgever verleent zijn toestemming voor het verwerken van deze persoonsgegevens. De persoonsgegevens dienen correct te zijn en de persoon te vertegenwoordigen die de Overeenkomst aangaat.
 2. De persoonsgegevens zullen door Aannemer wordt verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wetgeving. Dit houdt onder meer in dat er passende (technische en organisatorische) maatregelen zullen worden genomen om de gegevens in lijn met de AVG te beschermen en te beveiligen. 
 3. Opdrachtgever heeft recht op inzage, vergetelheid, rectificatie en aanvulling, dataportabiliteit, beperking van de verwerking van de persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking. Een verzoek om gebruik te maken van dit recht geschiedt uitsluitend per e-mail. Voor dergelijke verzoeken dient Aannemer vast te stellen wie de persoon is die het verzoek doet. Ter verificatie van de identiteit van Opdrachtgever verzoekt Aannemer om tweefactorauthenticatie (bijv. bevestiging per SMS/WhatsApp etc., middels e-mailadres, klantnummer etc.). 
 4. Aannemer bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk volgens de wettelijke bewaartermijnen.  

 

Artikel 23 – Consumenten

 1. Indien een Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, prevaleren de dwingendrechtelijke regels boven het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. 

 

Artikel 24 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere Overeenkomst tussen partijen of enig ander toepasselijk document alsmede alle rechten en verplichtingen die daarmee verband houden en/of daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is expliciet uitgesloten.
 2. Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen in de eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen hebben ook de mogelijkheid om geschillen voor te leggen aan een op hun situatie van toepassing zijnde geschillencommissie. 

 

OPLEVERINGSRAPPORT – DAKDEKKER VAN LEEUWEN

Aannemer: Dakdekker van Leeuwen 

Opdrachtgever: 

_______________________________________________________________________

Verrichte werkzaamheden: 

_______________________________________________________________________

Startdatum werkzaamheden: ________________
Einddatum werkzaamheden: ________________

Datum oplevering: ________________

Opdrachtgever heeft Gebreken in het werk geconstateerd: ja / nee. Zo ja, welke: 

_______________________________________________________________________

De Gebreken zijn door Opdrachtgever bekend gemaakt op datum: 

_______________________________________________________________________

Zijn de eventuele Gebreken door Aannemer gecorrigeerd voor de opleveringsdatum: ja / nee. 

 • Opdrachtgever aanvaardt de Opdracht.
 • Opdrachtgever aanvaardt de Opdracht onder voorbehoud van herstel van de Gebreken.*
 • Opdrachtgever weigert het verrichtte werk, onder aanwijzing van Gebreken.*

*Toelichting Opdrachtgever: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Toelichting Aannemer: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

De Opdracht wordt beschouwd als opgeleverd, met inachtneming van bovenstaande. 

Voor akkoord:

Voor akkoord:

Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Dakdekker Van Leeuwen

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

Datum:

Datum: 

Op dit opleveringsrapport zijn de Algemene Voorwaarden van Dakdekkers van Leeuwen (Aannemer) integraal van toepassing.

Open chat
Stuur ons een appje!
Dakdekkers Van Leeuwen
Hey 👋!
App ons bij vragen!
Call Now Button